A Plus Fintech

นาย ณัฐพงษ์ รอบคอบ ผู้จัดการโครงการประชารัฐแลนด์ (Metaverse) จับมือและร่วมลงนามความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยี Metaverse กับ พอล วาน ผู้ร่วมก่อตั้ง A PLUS FINTECH และ ประธาน Morison Global องค์กรเครือข่ายบริษัทชั้นนำทั่วโลกที่ให้บริการบัญชี ตรวจสอบบัญชี การจัดการเกี่ยวกับภาษี ไอที การเงิน และ กฎหมาย โดยมีเป้าหมายสำคัญร่วมกันคือ เพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงบริการต่าง ๆ อย่างทั่วถึง มุ่งเน้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาและสาธารณสุข ในขั้นต้น และพร้อมผลักดัน ประชารัฐแลนด์ สู่ Platform ระดับโลก ทั้งนี้ ในเฟสแรกของประชารัฐแลนด์ เปิดให้ชาวไทยสามารถเข้ามาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ครอบครองโฉนดที่ดินดิจิทัลของ ประชารัฐแลนด์ ฟรี โดยตั้งเป้าในการแจก 40 ล้านคน ภายในสิ้นปีนี้ โดยสร้างแนวคิดการเข้าถึงการศึกษา และสาธารณสุขรวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรของชาติอย่างเท่าเทียม โดยเน้นการต่อยอดไม่ว่าจะเป็นด้านการเพิ่มมูลค่าและขยายตลาดให้สินค้า40ล้านคน ทางการเกษตร และสินค้าในประเทศไทยสู่ตลาดโลก พร้อมพันธมิตรระดับโลก โดยประชารัฐแลนด์จะเปิดรับทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ามาร่วมเป็นส่วนร่วมในการพัฒนา ประชารัฐแลนด์ (Metaverse)

Follow us

Most read in category

Digital currency