Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เมตาโพลิส

เมตาโพลิส (Metapolis) เตรียมจัดงานแถลงข่าวเปิดตัว โครงการโลกเสมือนจริง Metapolis จับมือหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน พร้อมระดมผู้บริหารจากบริษัทช้ันนำร่วมเสวนา หัวข้อ “ก้าวต่อไปของโลกธุรกิจ บนโลกเสมือนจริง” สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการ Work & Learn Shop & Play @Metapolis นายสุกิจ ตั้งเต็มจิตร ประธานกรรมการบริษัทเมตาโพลิส จำกัดกล่าวว่าบริษทัดาเนินธุรกิจ ด้านการออกแบบพัฒนาโลกเสมือนจริง Metaverse และเกมสามมิติ มากว่า 15 ประสบความสาเร็จ จากการพัฒนาโครงการ Ubermall โลกเสมือนจริงเชิงพาณิชย์แห่งแรกของประเทศไทย ปี 2554 โดยได้รับรางวัล 10 สุดยอดซอฟแวร์ไทยเป็นนวัตกรรมระดับประเทศในการนาเทคโนโลยี Virtual 3D เข้ามาใช้จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จากความมุ่งมั่นที่ยาวนานในการออกแบบพัฒนาโลกเสมือนจริง เพื่อให้สอดคล้อง กับเทรนด์ไลฟ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบันล่าสุด และเตรียมจัดงานแถลงข่าวเปิดตัว“โครงการโลกเสมือนจริง Metapolis”อย่างยิ่งใหญ่ เป็นอีกหน่ึงความสำเร็จที่บริษัทได้พัฒนสโปรเจกต์ร่วมกับภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน อาทิ การท่าเรือแห่งประเทศไทย สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล บริษัท

Follow us

Most read in category

Digital currency