MicroStrategy เสนอขายหุ้นมูลค่า $500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อซื้อ Bitcoin เพิ่มขึ้นอีก

MicroStrategy เสนอขายหุ้นมูลค่า $500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อซื้อ Bitcoin เพิ่มขึ้นอีก

MicroStrategy สามารถขายหุ้นสามัญคลาส A $500 ล้านเหรียญสหรัฐ และสามารถซื้อ Bitcoin ได้มากขึ้น

หนังสือชี้ชวนฉบับใหม่ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) กล่าวว่าบริษัทได้ทำข้อตกลงกับตัวแทน Cowen and Company และ BTIG เพื่อขายหุ้นได้สูงถึง $500 ล้านดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อซื้อ Bitcoin ให้มากขึ้น

“เราตั้งใจที่จะใช้เงินสุทธิจากข้อเสนอนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร ได้แก่ การได้มาซึ่ง Bitcoin เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้อง” เอกสารดังกล่าวระบุเอาไว้ “เรายังไม่ได้กำหนดจำนวนเงินสุทธิที่จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ”

MicroStrategy เริ่มเพิ่มจำนวน Bitcoin ในงบดุลภายใต้ Michael Saylor อดีตซีอีโอและ Bitcoin Bull มหาเศรษฐีลาออกจากบริษัทเมื่อเดือนที่แล้ว แต่ยังดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการการลงทุนต่อไป Phong Le ซีอีโอคนใหม่กล่าวว่า บริษัทยังคงวางแผนที่จะถือ Bitcoin ในระยะยาว ความคิดเห็นดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่ MicroStrategy เปิดเผยค่าใช้จ่ายการด้อยค่ามากกว่า $900 ล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจากการล่มสลายของตลาดคริปโตที่กว้างขึ้นและราคา Bitcoin ที่ลดลง

“เราไม่ได้กำหนดเป้าหมายเฉพาะสำหรับจำนวน Bitcoin ที่เราต้องการถือครอง และเราจะยังคงติดตามสภาวะตลาดเพื่อพิจารณาว่าจะมีส่วนร่วมในการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อซื้อ Bitcoin เพิ่มอีกหรือไม่” ส่วนกลยุทธ์ทางธุรกิจของเอกสารดังกล่าวระบุเอาไว้

ล่าสุด ราคา Bitcoin ซื้อขายเพิ่มขึ้น 10% สูงกว่า $21,000

แหล่งข่าว -> theblock.co

แบ่งปันให้เพื่อน :

Related news

Follow us

LATEST NEWS

COMMUNITY

Metaverse Jobs Thailand

(หา สมัครงาน เมตาเวิร์ส)

Metaverse Thailand

(Metaverse Thailand)

Blockchain Engineer

(Blockchain Engineer)

WEB 3.0 Thailand

(WEB 3.0 Thailand)

OpenChat Thailand

(OpenChat Thailand)